Tijdelijk enkel betaling mogelijk via overschrijving.

De verkoper

Kumaka BVBA / Kleine Noorman heeft haar maatschappelijke zetel te Julia Tulkenslaan 11, 3400 Landen en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0819.243.489. Het BTW nummer is BE 0819.243.489 ("de verkoper"). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Kumaka bvba, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw daad van aankoop.

Offertes en aanvaarding van de bestelling

De prijzen op deze website worden onder voorbehoud vermeld. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie betreffende de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is aangegeven. Tenzij anders aangegeven bevatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als indicatie gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Kumaka BVBA neemt een deel van de verzendkosten voor eigen rekening. Bij een bestelling vanaf 85 euro vallen de verzendkosten weg voor verzending binnen België.

Akties & promoties

Promoties zijn, tenzij anders vermeld, geldig zowel in onze webshop of in onze winkel te Landen gedurende de vermelde periode. Alle promoties zijn enkel van toepassing mits voorafbetaling. Per promotie maximaal één kortingsbon per gezin gedurende de volledige periode van de actie.
Promoties zijn eenmalig en niet cumuleerbaar tenzij specifiek anders aangegeven. Extra voorwaarden zijn mogelijk per actie.
Deze voorwaarden gelden voor alle promoties, uitgeschreven door KUMAKA bvba, of de handelsnaam Kleinenoorman(.be) zowel op papier als op digitaal formaat..

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen op te vorderen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: In geval van klacht wegens niet-conforme levering, vijf dagen na de levering In geval van verborgen gebreken, vijf dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek dat dan kon worden vastgesteld.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper of een derde partij geleden.

Recht op verzaking

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen ongebruikt, onbeschadigd en ongeopend in de originele verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Julia Tulkenslaan 11, 3400 Landen, België. Kumaka BVBA kan teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper werden beschadigd of zichtbaar gebruik sporen vertonen. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet geweigerd. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en in dat geval kan de Koper zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Indien aan deze voorwaarden worden voldaan zal Kumaka BVBA het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen binnen de dertig dagen. Overmacht Kumaka BVBA niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen alle vormen van overmacht en dit zelfs indien deze gebeurtenissen te voorzienbaar waren. Prijzen en betaling De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Julia Tulkenslaan 11, 3400 Landen, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niet tegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Persoonsgegevens

Door te bestellen op de website van Kumaka BVBA / www.kleinenoorman.be, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Kumaka BVBA zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft het recht om alle gegevens op te vragen en aan te passen. De Koper heeft altijd het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Bewijsvoering

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, log bestanden, …).

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Copyright

Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Kleine Noorman zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Kumaka BVBA noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden op geen enkele analoge noch digitale wijze.